Despre drepturile omului în domeniul sănătății

În dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul la sănătate este denumit dreptul la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală și este definit de următoarele tratate internaționale:
• art. 25 (1) din Declarația Universală;
• art. 12 (1) din Pactul pentru drepturi economice, sociale și culturale;
• art. 5 (e), (iv) din Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;
• art. 11 (1) f), art. 12, 14 din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei;
• art. 24 din Convenția privind drepturile copilului;
• art. 25 din Convenția cu privire Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Dreptul la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală nu presupune în sine dreptul de a fi sănătos, care statul ar trebuie să-l garanteze. Starea bună de sănătate e influențată de mulți factori ce sunt uneori în afara controlului Statului. Acest drept încorporează un spectru larg de factori socio-economici datorită cărora persoanele pot duce o viață sănătoasă și se extinde asupra alimentației și nutriției, locuinței, accesului la apă potabilă și sanitație adecvată, condiții de muncă sigure și sănătoase, mediu înconjurător sănătos.

Totuși, acest drept presupune un șir de obligații specifice pentru stat, inclusiv:
• Sistem de sănătate care oferă oportunități egale de a se bucura de cel mai înalt nivel posibil de sănătate
• Dreptul la prevenire, tratament şi control al maladiilor
• Acces la medicamentele esențiale
• Sănătate maternă, a copilului şi reproductivă
• Acces egal şi în timp util la servicii de sănătate de bază
• Informație si educație de sănătate
• Participarea populației la procesul de luare a deciziilor în sistemul de sănătate (nivel de comunitate şi național)

O altă obligație care incumbă statului în ceea ce privește asigurarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală se referă la faptul că toate serviciile de sănătate trebuie să fie disponibile, accesibile, acceptabile şi de bună calitate.
• Disponibilitatea: cantitate suficientă
• Accesibilitatea: fizică (pentru toate grupurile vulnerabile, accesibilitatea financiară şi nediscriminatorie); informațională (dreptul de a căuta, a primi şi a disemina informație despre sănătate - în orice format, inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi) - fără a dăuna dreptului la confidențialitate
• Acceptabilitatea: etică medicală, care ar lua în considerare specificul cultural al beneficiarului, senzitivitatea la dimensiunea de gen
• Buna calitate, argumentate științific si medical
Un accent deosebit în realizarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală se pune pe eforturile statului de a asigura că de dreptul respectiv beneficiază toată comunitatea, fără discriminare și că planificare și oferirea acestor servicii iau în considerare necesitățile specifice ale femeilor și fetelor. Urmează a fi evaluat modul în care persoanele cu dizabilități și reprezentanții grupurilor vulnerabile încălcărilor drepturilor omului sunt implicate și beneficiază de realizarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală

Un rol important în dezvoltarea de standarde internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv pe domeniul dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală îl au Raportorii Speciali în sistemul ONU pentru apărarea drepturilor omului, care sunt experți independenți în domeniul drepturilor omului, experţi care au obținut mandatul de la Organizația Națiunilor Unite. Eu sunt deosebit de importanți pentru asigurarea respectării drepturilor omului în societatea contemporană, fiind responsabili pentru lansarea de anchete cu privire la respectarea anumitor drepturi ale omului, pe teritoriul unui anumit stat și dezvoltarea de standarde internaționale în domeniul de expertiză.

Mai jos, punem la dispoziția Dvs. informație detaliată cu privire la componentele și modul de realizare a dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală, inclusiv pentru persoanele din grupurile vulnerabile încălcării drepturilor omului:

• despre conținutul și obligațiile statului în realizarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală - Comentariul General nr. 14 la Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (PIDESC).
• despre drepturile sexuale și reproductive - Comentariul General nr. 14 la PIDESC
• despre recunoașterea egală în fața legii - Comentariul General nr. 1 la Convenția cu privire Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD)
• despre accesibilitate - Comentariul General nr. 2 la CDPD
• despre drepturile femeilor și fetelor cu dizabilități - Comentariul General nr. 3 la CDPD
• despre dreptul la viața independentă în comunitate al persoanelor cu dizabilități - Comentariul General nr. 5 la CDPD
• despre dreptul la egalitate - Comentariul General nr. 6 la CDPD
• despre dreptul la sănătate sexuală și reproductivă a femeilor și femeilor tinere - Raportul Raportorului Special privind drepturile persoanelor cu dizabilități
• despre accesul la suport bazat pe drepturile omului - Raportul Raportorului Special în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități
• despre dreptul la consimțământul liber și informat – Raportul Raportorului Special privind dreptul la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală (Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate)
• despre accesul la medicamente - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre dreptul la sănătate al persoanelor vârstnice - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre dreptul la sănătate al adolescenților - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre dreptul la sănătate în copilărie devreme - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre sănătatea mintală - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre dizabilitatea mintală și dreptul la sănătate - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre abordarea bazată pe drepturile omului în indicatorii de sănătate - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre finanțări în domeniul sănătății - Raportul Raportorului Special în domeniul dreptului la sănătate
• despre tortura în instituțiile de sănătate – Raportorul Special pe tortură

 4. Câteva dintre recomandările mecanismelor internaționale în domeniul drepturilor omului privind respectarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală și drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova

Comitetul pentru Drepturile, 2017 (poate fi accesat: ) :
• De la instituții mari/servicii rezidențiale – la servicii în comunitate!
• Nediscriminare – incluziune socială – angajare!
• Determinarea dizabilității în baza barierelor pentru participarea, nu în bază medicală!
• Asigure dreptul femeilor cu dizabilități la sănătate sexuală și reproductivă în condiții de egalitate cu ceilalți și să abroge legislația care permite încetarea neconsimțită a sarcinii!
• Abrogarea prevederile legale discriminatorii din Codul civil, inclusiv articolul 24 - restabilească capacitatea juridică deplină a tuturor persoanelor cu dizabilități și revizuirea sistemul de tutelă, cu scopul de a introduce mecanisme de suport în luarea deciziilor!
• Asigurarea asistenței juridice – inclusiv in instituții medicale/rezidențiale!
• Abrogarea prevederilor legale care legitimează internarea forțată și tratamentul psihiatric non-consensual!
• Investigare și monitorizare pentru a preveni orice formă de tratament sau pedeapsă inumană sau degradantă în instituții medicale/rezidențiale!

Comitetul pt Drepturile Economice, Sociale și Culturale, 2017 ( http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/CESCR-Concl-Observ-2017_RO.pdf)
• A asigura că sistemul obligatoriu de asigurare medicală acoperă fiecare persoană din Statul-parte;
• A asigura că procesul de optimizare nu limitează accesibilitatea fizică și financiară a serviciilor de sănătate, în special în rândul persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în etate și a celor care locuiesc în zonele rurale;
• A îmbunătăți calitatea serviciilor de sănătate prin asigurarea unui număr suficient de lucrători medicali calificați, modernizarea echipamentelor și a dotărilor medicale și instituirea mecanismelor de reglementare a instituțiilor medicale publice;
• A soluționa problema discriminării cu care se confruntă persoanele și grupurile defavorizate și marginalizate, în special persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități, persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA, refugiații și solicitanții de azil în accesul la servicii de sănătate și a sensibiliza lucrătorii medicali cu privire la nevoile speciale ale acestor persoane.
• A pune capăt practicii de sterilizare prin constrângere a femeilor cu dizabilități, a femeilor de etnie romă și a celor din zonele rurale și a abroga legislația care permite întreruperea sarcinii fără consimțământ.

Comitetul împotriva torturii, 2017 (http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/CAT%20on%20MD%202017_RO.pdf)
• Mecanismele independente de monitorizare să aibă acces la spitalele de psihiatrie și instituțiile neuropsihologice; și să prevadă mecanisme independente de reclamații pentru pacienții din toate spitalele de psihiatrie și instituțiile rezidențiale psiho-neurologice și membrii familiilor acestora;
• Să asigure investigații prompte, imparțiale și eficiente în toate acuzațiile de abuz sau violență, inclusiv cele efectuate sau conduse de personalul administrativ și medical angajat în astfel de instituții, urmărirea penală a presupusilor făptași și acordarea de despăgubiri victimelor;
• Să se asigure că nimeni nu este plasat involuntar în astfel de instituții din motive nemedicale, inclusiv prin asigurarea faptului că pacienții au dreptul de a fi audiați personal de către judecătorul care ordonă internarea, pentru că judecătorii solicită opinia unui psihiatru, iar astfel de decizii pot fi atacate;
• Să examineze toate persoanele care au fost plasate forțat în spitale de psihiatrie alte motive decât cele medicale și să le ofere posibilitatea de a fi eliberate și, după caz, să beneficieze de despăgubiri;
• Să întreprindă măsuri urgente pentru îmbunătățirea condițiilor materiale, inclusiv alimentația și igiena, în toate spitalele de psihiatrie și în instituțiile rezidențiale psiho-neurologice.

Consiliul ONU pt Drepturile Omului, Evaluarea Periodică Universală, 2016 (http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/UPR%20Recommendations%202016_RO.pdf)
• Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale, psihosociale și de sănătate mintală a tuturor persoanelor în detenție, în special celor ce aparțin grupurilor vulnerabile
• Adoptarea măsurilor de asigurare a protecției împotriva torturii și spitalizării și medicației forțate în instituțiile psihiatrice
• Asigurarea faptului că politicile și serviciile cu privire la tratamentul în instituțiile de sănătate mintală și psihiatrice se conformează cu normele internaționale în domeniul drepturilor omului
• Adoptarea măsurilor pozitive de abilitare a persoanelor cu dizabilități și minorităților naționale să aibă acces la educație, servicii de sănătate și un nivel adecvat de trai (6.157
• Susținerea rolului familiei la protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și … (6.158)

Raportul Raportorului Special privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 2015 (http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/A%20HRC%2031%2062%20Add.2%20ro.pdf)
• În conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, să oprească imediat privarea de libertate a persoanelor cu dizabilități pe baza unei dizabilități reale sau percepute și să ia măsuri prompte de revizuire a dispozitiilor legale care permit în prezent detenția din motive de sănătate mintală sau în instituțiile de sănătate mintală
• A opri imediat orice intervenție sau tratament coercitiv în domeniul sănătății mintale sau orice alte situații, fără consimțământul liber și în cunoștință de cauză de către persoanele în cauză;
• Întreprinderea măsurilor urgente de protecție pentru protecția persoanelor cu dizabilități, inclusiv copiii, care rămân instituționalizați și eliminarea oricărui risc de exploatare, violență sau abuz;
• Dezvoltarea unui sistem cuprinzător și eficient de monitorizare pentru a preveni orice formă de exploatare, violență și abuz împotriva persoanelor cu dizabilități, inclusiv copiii care rămân instituționalizați;
• Cercetarea și urmărirea penală cu promptitudine și completă a cazurilor de încălcare a drepturilor omului, care sunt invocate de către persoanele cu dizabilități și / sau familiile acestora, avertizorii de integritate și / sau depistate de organismele de reglementare;
• Dezvoltarea unui program cuprinzător de formare a drepturilor omului pentru toți membrii personalului din cadrul instituțiilor;
• Asigurarea că femeile cu dizabilități au posibilitatea să se bucure de dreptul la sănătatea sexuală și reproductivă inclusiv prin abrogarea legislației care permite întreruperea non-consensuală a sarcinii.